1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu stylus-tn.sk môžu uskutočňovať fyzické alebo právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

2. POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ

Zákazník si môže prostredníctvom e-shopu stylus-tn.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je tlačidlo DO KOŠÍKA. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla DO KOŠÍKA, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pri objednaní ako hosť alebo registrácii je zákazník povinný vyplniť vyžadované osobné údaje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu e-shopu stylus-tn.sk a nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri ďalších nákupoch hlásiť v e-shope stylus-tn.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná a potvrdená oznámením o prijatí objednávky na vami uvedený e-mailový kontakt. Po zobrazení oznámenia o prijatí objednávky sa tá považuje za doručenú a vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a prevádzkovateľom e-shopu stylus-tn.sk. Obom stranám tak vznikajú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a reklamačného poriadku.

Internetový e-shop stylus-tn.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.
 
3. PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Platba na dobierku. Alebo vopred na účet:

Peňažný ústav: Československá obchodná banka

IBAN: SK 51 7500 0000 0040 2068 7928

SWIFT: CEKOSKBX


4. DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

E-shop stylus-tn.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 48 hodín od uzatvorenia zmluvy. Kupujúci bezvýhradne akceptuje dodaciu lehotu uvedenú pri danom tovare. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, Prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 14 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by mal zákazník počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Prevádzkovateľ nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Cena dopravy a služieb (poštovné a balné)
Kuriérska služba DPD / Platba vopred/ Dobierka (platí pre všetky druhy ako jednorázový manipulačný poplatok)       4,80 € / do 99,99-€

0,00€ / od 100,-€

Tovar je možné na vyžiadanie doručiť aj do inej krajiny. Podmienkou je platba prevodom na náš účet. Doručenie v rámci Európy štandardnou poštovou službou je spoplatnené sumou 10 € resp. v závislosti od hmotnosti zásielky.

* Osobný odber je možný len na adrese a po telefonickom dohovore.

5. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany zákazníka
Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ak , cena nebola uhradená do 24 hodín od jej vytvorenia. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 5, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je iba na záväznú objednávku" aj storno poplatok vo výške 50% z jeho ceny. Pri stornovaní objednávky po prevzatí tovaru, zákazník postupuje podľa článku 7.

Storno objednávky zo strany Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch ak:
nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

6. POUČENIE O PRÁVE ZÁKAZNÍKA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Prevádzkovateľovi spôsobom vopred dohodnutým s Prevádzkovateľom, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom, štítkami, visačkami a pod. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

7. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.